dimarts, 9 de novembre de 2010

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER RENOVAR ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

S'ha complert dos anys des que es van celebrar les darreres eleccions per renovar els membres del Consell Escolar del centre i d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i la Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, el Departament d'Educació ha iniciat el procés bianual de renovació dels consells escolars.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del Centre i està format per l'equip directiu, un representant de l'ajuntament, un representant de l'AMPA, sis pares d'alumnes, sis professors i un representant del personal d'administració i serveis (PAS). L'elecció dels seus membres és de gran importància, puix que són els encarregats de regir l'escola on s'eduquen els nostres fills.

No cal insistir que la vostra participació és fonamental. Aquesta la podeu realitzar:

· Presentant-vos com a candidat per a ser elegit pel sector Pares d'alumnes.
· Venint a votar el dia de l'elecció.

La llista del CENS ELECTORAL estarà exposada al tauló d'anuncis del centre des del dia 2 de novembre per tal que el podeu consultar i efectuar reclamacions, si és el cas. Així mateix també hi restarà exposada la concreció de la convocatòria.

Us recordem que tots els pares i mares s'hi poden presentar, recollint a l'escola l'imprés corresponent i presentant-lo degudament complimentat fins el dia 12 de novembre.

Esperem la vostra participació.